Disclaimer....

Nederlands

RDD Radio en aanverwante radio streams is een volledig particulier initiatief en heeft in zijn geheel geen zakelijke belangen en doeleinden.

RDD Radio en aanverwante radio streams draaien via het radioplatform en onder de nadrukkelijke voorwaarden van RADIONOMY SA. en Conform haar eigen Terms & Use en de Algemene Voorwaarden stelt Radionomy zich aansprakelijk voor alle kosten inclusief auteursrechten en naburige rechten, RDD Radio accepteert hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onder verwijzing naar de Overeenkomst , zoals overeengekomen met Radionomy en RDD Radio.
RDD Radio verklaart hierbij dat al zijn content op de servers van Radionomy volledig legaal en met 100% (schriftelijke) toestemming van de betreffende uitgevers is geplaatst en uitsluitend wordt aangewend ter promotie hiervan.

Alle content, door RDD Radio gebruikt en geplaatst op de RDD Radio website, te noemen: foto's, video's, logo's, links naar andere websites, en alle andere content is volledig legaal en met volledige toestemming van de betreffende uitgevers.
Deze contenten worden dan ook uitsluitend gebruikt ter promotie, zoals overeengekomen met de betreffende uitgevers en worden daarbij uitsluitend door RDD Radio gebruikt voor eigen gebruik. RDD Radio stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor verspreiding en/of illegaal kopieren door derden.

Deze Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van RDD Radio.


English

RDD Radio and all it's related radio streams is an entirely private initiative and has no business interests and purposes in its entirety.

RDD Radio and all it's related radio streams are running on the radio platform and under the express terms of RADIONOMY SA. and In accordance with its own Terms & Use and General Conditions Radionomy be liable for all costs, including copyright and related rights, RDD Radio accept here whatsoever no liability for referring to the Agreement agreed by Radionomy and RDD Radio.
RDD Radio certify that all it's content on the servers Radionomy completely legal and 100% (written) permission of the publisher is inserted and will be used solely to promote this.

All content used by RDD Radio and posted to mention the RDD Radio website: pictures, videos, logos, links to other websites, and all other content is completely legal and with full permission of the publishers.
This contention ingredients are being used exclusively for the promotion, as agreed with the publishers and are being used exclusively by RDD radio for personal use. RDD Radio therefore takes no responsibility for distribution and / or illegal copying by third parties.

This website is the sole responsibility of RDD Radio.